زمانبندی کلاسهای آنلاین دانشگاه میبد

در حال پردازش ...

رياضي 1 | استاد: امامي فر حميد
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 1010001_01


پیوستن به کلاس

بيوفيزيك | استاد: حسيني مطلق نجمه السادات
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 2016041_016


پیوستن به کلاس

ريزپردازنده و زبان اسمبلي | استاد: دهقاني فيروزابادي مجتبي
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 2012019_01


پیوستن به کلاس

اصول مهندسي سطح | استاد: نصوحيان مجيد
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 2018057_01


پیوستن به کلاس

آز مباني مهندسي برق | استاد: خاكزار بفرويي محدثه
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 2018019_01


پیوستن به کلاس

قواعد فقه(ارشد حقوق خصوصي) | استاد: ميرخليلي سيداحمد
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 4021059_01


پیوستن به کلاس

نقشه كشي صنعتي 2 مكانيك | استاد: باقريان محسن / عرب خاني مهدي
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 2020005_01


پیوستن به کلاس

سمينار | استاد: فيض پور مهدي
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 2018076_01


پیوستن به کلاس

آشنايي با فقه اقتصادي | استاد: اكابري تفتي مهدي
زمان: پنج شنبه18:00-19:30 | هرهفته | کد درس: 3014048_01


پیوستن به کلاس

اقتصاد خرد (1) | استاد: آزادي نژاد علي
زمان: پنج شنبه16:30-18:00 | هفته هاي فرد | کد درس: 3014046_01


پیوستن به کلاس