زمانبندی کلاسهای آنلاین دانشگاه میبد

در حال پردازش ...

نبوت و امامت (تئوری) | استاد: میرجلیلی علی محمد
کد درس: 4024079_01 | هرهفته | پنج شنبه 17:00-15:00


پیوستن به کلاس

آز شیمی (عملی) | استاد: الحسینی المدرسیه حورا
کد درس: 2016009_01 | هرهفته | یک شنبه 10:00-08:00


پیوستن به کلاس

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی (تئوری) | استاد: عزیزی رضا
کد درس: 2012045_01 | هفته های زوج | سه شنبه 12:00-10:00


پیوستن به کلاس

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی (تئوری) | استاد: عزیزی رضا
کد درس: 2012045_01 | هرهفته | سه شنبه 10:00-08:00


پیوستن به کلاس

هنر معماری ایران از آغاز اسلام تا پایان دوره ایلخانی (تئوری) | استاد: دهقانپور زهره
کد درس: 3010043_01 | هرهفته | چهار شنبه 10:00-08:00


پیوستن به کلاس

هنر معماری از آغاز تیموری تا پایان صفویه (تئوری) | استاد: دهقانپور زهره
کد درس: 3010049_01 | هرهفته | دو شنبه 12:00-10:00


پیوستن به کلاس

ورزش 1 (عملی) | استاد: رضوی محمودآبادی محمدجواد
کد درس: 1010011_04 | هرهفته | سه شنبه 19:30-17:30


پیوستن به کلاس

ورزش 1 (عملی) | استاد: مومنی مهرجردی وحیده
کد درس: 1010011_03 | هرهفته | سه شنبه 19:30-17:30


پیوستن به کلاس

ورزش 1 (عملی) | استاد: مومنی مهرجردی وحیده
کد درس: 1010011_05 | هرهفته | یک شنبه 19:30-17:30


پیوستن به کلاس

ورزش 1 (عملی) | استاد: کارگر شورکی محمد خلیل
کد درس: 1010011_02 | هرهفته | یک شنبه 19:30-17:30


پیوستن به کلاس